Je bezoek voorbereiden...

Wil je een vraag stellen over je bezoek aan Urenco? Dat kan op een paar manieren. Bekijk de meestgestelde vragen of neem via onderstaande gegevens contact op.
Start de eenmalige poortvoorbereiding.

Vragen & antwoorden

i Hoe lang duurt mijn aanmelding aan de poort?

Een paar minuten. Maar… meestal ben je niet de enige die zich aan de poort aanmeldt. Kom dus op tijd; een kwartier van tevoren. Houd je identiteitsbewijs gereed en ken de naam van je Urenco contactpersoon. Als je de poortvoorbereiding niet van te voren hebt uitgevoerd duurt de aanmeldingsprocedure aanzienlijk langer. 

i Wat moet ik meenemen?

Iedereen moet zich legitimeren bij Urenco. Neem daarom altijd een geldig identiteitsbewijs mee zoals een paspoort of identiteitskaart. Heb je specifieke spullen nodig voor je bezoek? Dan moet je dit kenbaar maken tijdens je aanmelding aan de poort.

i Waar kan ik parkeren?

Urenco beschikt over een beveiligd parkeerterrein. Je kunt je aanmelden via de intercom bij de slagboom. Volg daarna de instructies op en kom vrolijk verder.

i Zijn mijn gegevens al bekend?

Wie het terrein van Urenco wil betreden, moet vooraf aangemeld zijn door een Urenco contactpersoon. Een aantal basisgegevens zoals je naam en de reden van je bezoek, is vooraf bekend bij de poort.

i Wat gebeurt er met mijn gegevens?

De gegevens die je bij de online poortvoorbereiding verstrekt, worden niet opgeslagen in het programma Urenco Go. In het aanmeldregistratiesysteem wordt vastgelegd of je de poortvoorbereiding wel of niet hebt gedaan. Je persoonlijke gegevens (Naam, email adres, ID-nummer, ID-vervaldatum) indien nog niet bekend worden toegevoegd aan de basisgegevens van het aanmeldregistratiesysteem.

i Word ik door iemand opgevangen?

Ja, meestal door de Urenco contactpersoon. Soms verleent de contactpersoon toestemming aan iemand anders om je op te vangen. Wie voor de eerste keer bij Urenco is, wordt altijd begeleid op het terrein.

i Wat gebeurt er als ik de poortvoorbereiding niet heb gedaan?

Wie de online poortvoorbereiding niet heeft gedaan of om andere redenen niet heeft afgerond, krijgt aan de poort eenmalig de gelegenheid om deze alsnog te doen. Hierdoor duurt de toegangsprocedure langer. Wie afziet van deelname, zal niet worden toegelaten tot het terrein van Urenco.

Direct contact met de poort

Urenco Nederland
P.O. Box 150
7600 AD Almelo
The Netherlands
Tel: +31 (0)5 46 54 54 54
Fax: +31 (0)5 46 81 82 96
Email: [email protected]
Routebeschrijving

Wilt u een bezoek organiseren voor een grotere groep, neem dan contact op met de afdeling communicatie & PR via [email protected].

Disclaimer

Urenco Nederland B.V. (Kamer van Koophandel: 06070616), hierna te noemen UNL, verleent u hierbij toegang tot urencogo.nl ("de website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

UNL behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

UNL spant zich in om de inhoud van deze website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van UNL.

In het bijzonder is het door de website gegenereerde bewijs van deelname altijd onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan UNL nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Overeenkomst

Er ontstaat geen enkel recht e/o overeenkomst als gevolg van het gebruik van urencogo.nl. Ongeacht het resultaat van urencogo.nl bepaalt UNL of iemand toegang krijgt of niet.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij UNL.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van UNL, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset of via een online link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. 

Privacy verklaring

Via deze website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Urenco Nederland B.V., hierna ‘UNL’ genoemd,  acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

  • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

UNL is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Omdat onze verwerkingen binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van Urenco Go laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. 

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  • Naam 
  • E-mailadres 
  • Documentnummer identiteitsbewijs en geldigheidsduur

Wij zullen de gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Contactformulier

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Publicatie

Wij publiceren uw gegevens niet.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt. 

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. - Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande-mailadres: [email protected]